Senaste nytt

Kallelse till årsmöte i SeniorNet Täby fredag den 30 april 2021 kl 13.00
Årsmötet genomförs digitalt via videokonferensverktyget ZOOM.
Ärenden vid årsmötet enligt stadgarna
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
  1. Årsmötets öppnande.
  2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
  3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  5. Beslut om årsmötet blivit behörigen sammankallat och fastställande av dagordning.
  6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.
  7. Föredragning av revisionsberättelse.
  8. Fastställande av resultat- och balansräkningar.
  9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Behandling av styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag.
11. Beslut om arvoden och andra ersättningar.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av ordförande för styrelsen för ett år.
14. Val av övriga styrelseledamöter för två år.
15. Val av eventuella suppleanter för två år.
16. Val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år.
17. Val av valberedning bestående av tre personer, av vilka en är sammankallande.
18. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet.
19. Ärenden som väckts genom motion.
20. Övriga ärenden.
21. Årsmötets avslutande.
————————————-
18. Ärende som styrelsen förelägger årsmötet
Styrelsen har inga ärenden att förelägga årsmötet.
19. Ärenden som väckts genom motion
Rätt att avge motion till årsmöte tillkommer medlem. Motion till årsmöte skall skriftligen och senast före utgången av februari månad vara ingiven till styrelsen. Inga motioner har inkommit.
Årsredovisning mm kommer att finnas tillgängliga vid årsmötet samt dessutom på vår hemsida taby.seniornet.se 
Du anmäler dig till årsmötet senast den 29 april genom att skicka ett mail till info.sntaby@gmail.com eller anmäla dig på taby.seniornet.se under fliken Kontakt.
Anslutning till årsmötet sker via en länk som kommer att skickas med mail till anmälda medlemmar.      

Information om din årliga medlemsavgift